Ozel Beyaz Okyanus Egitim ve Rehabilitasyon Merkezi


Beyaz Okyanus Kurumlar?
zel E?itime ve fiziksel, sosyal rehabilitasyona ihtiya duyan bireyler ve ailelerinin ihtiyalar?n?n en donan?ml? ynetici ve e?itimcilerle, en uygun fiziksel ko?ullar? sunarak kar?? kar???yoruz.

Modern Yntemler
En modern e?itim yntemlerinin kullan?ld??? kurumumuzla dnyaya ayak uyduran bir bak?? a?s?yla ?rencilermizle ileti?im kuruyoruz

Zaman? Yakal?yoruz
ocuklar?m?z? zaman?n gereketirdi?i ya?am ?ekline uygun bir e?itim program? ile haz?rl?yoruz.

zel ?renme Gl?

Ki?inin zekas?n?n normal ya da normalin stnde olmas?na ra?men, ya??, zekas? ve verilen e?itim dzeyine gre beklenen dzeyde ?r[...]

Yayg?n Geli?im Bozuklu?u Otizm

Otizm veya yag?n geli?msel bozukluk, geli?imin pek ok alan?n?n ciddi bir ?ekilde bozuldu?u ve dolay?s?yla da ocu?un zellikle ka[...]

Grme Engeli

Grme fonksiyonunu tamamen ya da k?smen yitirmi? ocuk, grme gl? ya?amaktad?r. Grme engelli ki?i grme yetersizli?inden ok [...]

Zihinsel Yetersizlik

Zihinsel yetersizli?i olan birey; Zihinsel i?levler bak?m?ndan ortalaman?n iki standart sapma alt?nda farkl?l?k gsteren, buna ba?[...]

Bedensel Yetersizlik

Bedensel yetersizlik; kas, iskelet ve eklemlerin i?levlerini yerine getirememesi durumudur. Bedensel yetersizlik ve sre?en hasta[...]

Aile Dan??manl???

Aile dan??manl???, Aile Yasas? (Family Law Act) erevesinde verilen dan??manl?k hizmetine denir. Aile dan??man?, ili?kiler a?s?n[...]

Galeri