Ozel Beyaz Okyanus Egitim ve Rehabilitasyon Merkezi

HAKKIMIZDA

Otizm veya yag?n geli?msel bozukluk, geli?imin pek ok alan?n?n ciddi bir ?ekilde bozuldu?u ve dolay?s?yla da ocu?un zellikle kar??l?kl? etkile?im, ili?ki kurma becerilerinin ve ileti?im becerilerinin olduka olumsuz etkilendi?i bir bozukluktur. K?saca ili?ki problemi de denebilir.Kurulu

Beyaz Okyanus zel E?itim ve Rehabilitasyon merkezi kuruculu?unu Hseyin Ertu?rul ?un yapt??? kurumumuz 2007 y?l?nda Milli E?itim Bakanl????na ba?l? olarak hizmete ba?lam??t?r.

Binam?z 3 kattan olu?maktad?r.19 bireysel e?itim,4 grup e?itimi , 1 fizyoterapi salonumuz mevcuttur. Ynetim ve destek birimleri d???nda veli bekleme salonu ve seminer salonu bulunmaktad?r.


Misyonumuz

?nsanl?k onuru ve de?erini daima gz nnde tutarak;
zel E?itime ve fiziksel, sosyal rehabilitasyona ihtiya duyan bireyler ve ailelerinin Milli E?itim Bakanl??? n?n zel ?retim kurumlar? mevzuat? erevesinde ihtiyalar?n?n en donan?ml? ynetici ve e?itimcilerle, en uygun fiziksel ko?ullar? sunarak kar??lanmas?na, bireylerin ve ailelerin kar??la?t?klar? psiko-sosyal sorunlar?n?n zmne destek olmak, rehberlik etmek.
Vizyonumuz

Ekip al??mas?na nem veren, kat?l?mc? ve payla??mc? bir ynetim anlay??? ile; Alan?nda sz sahibi olan, kalifiye meslek elemanlar? istidam ederek, al??anlar?n srekli e?itimi ve motivasyonunun st dzeyde tutulmas? iin gereken ko?ullar? haz?rlayarak, ulusal ve uluslararas? dzeyde i?birliklerini geli?tirerek, zel e?itim ve rehabilitasyon hizmetinin ?tas?n? ykseltmeye katk?da bulunmak.